זירת הבלוגים

על אמינות ההודעות והתחזיות של דלק קידוחים

מכתב גלוי לבורסה ולרשות לניירות ערך

01/06/2020 05:33
יצחק תשובה (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

ביוני 2019, דיווחה דלק קידוחים לבורסה ולציבור על חתימת הסכם לאספקת גז לחברת החשמל משדה הגז לוויתן (בו דלק קידוחים מחזיקה בכ-45%). למרבה הצער, היא לא דיווחה את כל האמת, אלא חצי אמת בלבד. כתבו שחברת החשמל תקנה גז טבעי מלוויתן – בעוד שאין לחברת החשמל שום מחויבות חוזית אמיתית לקנות מהם את הגז. הטעו (לכאורה) את המשקיע הסביר ועבדו עלינו בעינים בעניין ההסכם.

*  *  *

לפני כשנה, ב-6 לאפריל 2019, הודיעה חברת החשמל לבורסה על עיקרי הסכם לאספקת גז מלוויתן:

"עיקריו של הסכם לוויתן הינם כדלקמן:
א. תקופת ההתקשרות הינה החל מאוקטובר 2019 או ממועד תחילת הזרמת הגז משדה 'לוויתן', לפי המאוחר, ועד למוקדם מבין יוני 2021 או תחילת הפקת הגז משדה 'כריש' (הצפוי במחצית שנת 2021).
ב. לחברה אין חובה לרכוש כמות מינימלית כלשהי של גז במסגרת ההסכם.
ג. שותפות לוויתן אינה מחויבת לשמור קיבולת גז לחברה מכוח ההסכם.
ד. החברה מחויבת לפנות לשותפות לוויתן על בסיס חודשי לצורך רכישת כמויות גז שהיא איננה רוכשת מהשותפים בפרויקט תמר. השותפים בפרויקט לוויתן רשאים לסרב (באופן מלא או חלקי) לפניית החברה, וזאת כאשר אין ביכולתם לספק גז (גם בשל אספקת גז לצד ג')
ה. החברה רשאית לרכוש בשוק החופשי כל כמות גז שהחברה הזמינה והשותפים בפרויקט לוויתן סירבו לספק".

חודשים אח"כ, ב-12 ליוני 2019 הודיעה דלק קידוחים לבורסה על חתימת ההסכם לאספקת גז מלוויתן לחברת החשמל:

"ביום 12.6.2019 נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין הרוכשת לפיו תרכוש הרוכשת משותפי לוויתן גז טבעי על בסיס קיבולת פנויה, בכמות כוללת בתקופת הסכם האספקה המוערכת על-ידי השותפות בכ-4 BCM.
להערכת השותפות, היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לרוכשת (ביחס ל-100% מהזכויות בפרויקט לוויתן), בהתבסס על הערכת השותפות לגבי כמות הגז הטבעי שתירכש על-ידי הרוכשת, עשוי להסתכם בכ-700 מיליוני דולר ארה"ב בתקופת הסכם האספקה.
יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי הרוכשת, מועד תחילת הפקת גז מפרויקט לוויתן ומועד תחילת הפקת הגז ממאגר 'כריש'.

ביוני 2019, דיווחה דלק קידוחים לבורסה ולציבור על חתימת הסכם לאספקת גז לחברת החשמל משדה הגז לוויתן (בו דלק קידוחים מחזיקה בכ-45%). למרבה הצער, היא לא דיווחה את כל האמת, אלא חצי אמת בלבד

בהודעה לעיתונות מאותו יום, בכותרת "השותפות בלוויתן חתמו על הסכם למכירת גז טבעי לחברת החשמל מדובר בכמות של כ-4 BCM, למשך כשנתיים, בהיקף משוער של כ- 700 מיליון דולר", מסר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים את הדברים הבאים:

"עם החתימה על הסכם מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל התמלאה כמעט לגמרי יכולת הפקת הגז במסגרת השלב הראשון בפיתוח לוויתן.
גיוון מקורות הגז הטבעי וצריכה במקביל הן ממאגר תמר והן ממאגר לוויתן יבטיחו למדינת ישראל להבטיח ביטחון אנרגטי, ויאפשרו לחברת החשמל לצמצם את ייצור החשמל מפחם מזהם ולהוזיל את עלויות האנרגיה, והרווח כולו של אזרחי ישראל.
עם חתימת ההסכם התקדם מאגר לוויתן צעד נוסף לביסוסו כעוגן אנרגטי מרכזי באזור, ואנו עובדים במרץ על מנת לחתום על חוזי מכר נוספים".

בהודעה של דלק קידוחים לבורסה אין התייחסות ברורה לכך שלחברת החשמל אין כל חובה לרכוש כמות מינימלית כלשהי של גז במסגרת ההסכם, מלבד ההסתייגות: "יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על-ידי הרוכשת".

שלשה חודשים אח"כ במצגת של דלק קידוחים בכותרת "לויתן – חוזים ופילוח מכירות" נכתב:

"חברת החשמל לישראל, ~ 4 BCM לתקופה של שנתיים על בסיס קיבולת זמינה [של לוויתן] במחיר קבוע".

ההסכם עם חברת החשמל מוצג כהסכם מחייב לרכישת גז, אין כל הסתייגות.

בעיתונות הכלכלית בישראל ההדגש היה ברור, כאילו ההסכם מחייב את חברת החשמל לרכישת כל כמות הגז בהיקף של 4 BCM.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, מסר:

"עם החתימה על הסכם מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל התמלאה כמעט לגמרי יכולת הפקת הגז במסגרת השלב הראשון בפיתוח לוויתן".

עכשיו מתברר שלא היתה ואין מחויבות של חברת החשמל בהסכם מיוני 2019 לרכוש את הגז מלוויתן. שבניגוד לדברי יוסי אבו, יכולת הפקת הגז במסגרת השלב הראשון בפיתוח לוויתן לא התמלאה

"בשותפות מציינים כי עם חתימת ההסכם התמלאה כמעט לחלוטין קיבולת הגז אשר תופק בשלב הפיתוח הראשון של המאגר, במסגרתו יימכר הגז הטבעי מלוויתן ללקוחות במשק המקומי, במצרים ובירדן".

בדלק קידוחים מציינים כי "עם חתימת הסכם זה התמלאה כמעט לחלוטין קיבולת הגז אשר תופק בשלב הפיתוח הראשון של המאגר, במסגרתו יימכר הגז הטבעי מלוויתן ללקוחות במשק המקומי, במצרים ובירדן".

ערן אזרן בדה-מרקר מדווח שחברת החשמל ניצלה את עודפי הגז שהצטברו בעולם ורכשה כמיליארד מ"ק גז, כ-20% מצריכת הגז השנתית שלה, במחיר ממוצע הנמוך בהרבה מהמחיר בעסקת הגז מיוני 2019, ומהמחיר שהיא משלמת למונופול הגז הישראלי. העסקות בהיקף של כ-100 מיליון דולר נעשו במקום רכישת גז יקר מלווייתן (שהוא בעצמו על חשבון הרכש מתמר).

עכשיו מתברר שהערכת דלק קידוחים, שנמסרה בדיווח לבורסה ביוני 2019, היתה מופרכת, שהיקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז לחברת החשמל במסגרת ההסכם עשוי להסתכם בהרבה פחות מכ-700 מיליוני דולר אמריקאי שדובר עליהם בתקופת הסכם האספקה, ולפי המחירים הנהוגים כיום בעולם עלול אף להתאפס.

עכשיו מתברר שהערכת דלק קידוחים בדיווחיה לבורסה ביוני 2019 היתה מופרכת, והיקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז לחברת החשמל יסתכם בהרבה פחות מ-700 מיליוני דולר אמריקאי ואולי אף יתאפס

מעניין לדעת אם הבורסה, או הרשות לניירות ערך, חושבים שיש מקום לבדיקת המהלכים שתוארו כאן. בעיקר לאור מצב הקבוצה העומדת על סף חדלות פירעון.
מעניין לדעת אם יהיו לכך השלכות על המשא ומתן המתנהל עכשיו בין בעלי האג"ח של חברות בקבוצת דלק לבין בעלי המניות הראשיים (תשובה) והנהלות החברות בקבוצה, מעניין לדעת אם יהיו לכך השלכות על ההסכמים המתוכננים עכשיו לחילוץ החברות בקבוצת דלק מחובותיה.