על הסדר ניגוד העניינים שלא נחתם על ידי ראש הממשלה

בנימין נתניהו ואביחי מנדלבליט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
Yonatan Sindel/Flash90
בנימין נתניהו ואביחי מנדלבליט

בחודש מאי 2020 פסק בית המשפט העליון כי לא קיימת מניעה משפטית בהטלת הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים. פסיקה תקדימית זו סוייגה בכך שכהונת נתניהו כראש ממשלה תהיה כפופה להסדר ניגוד עניינים, אשר ייערך עימו על ידי היועץ המשפטי לממשלה וכי בו יקבעו:

"מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק".

על נתניהו לחתום על הסכם ניגוד עניינים, שכן נתניהו כראש הממשלה הוא איש ציבור, וכאיש ציבור מוטלת עליו חובת הנאמנות לציבור. קביעה זו מבוססת היטב בהלכה הפסוקה וברעיון, כי בידי השלטון מופקדת השמירה על האינטרס הציבורי. מחובת הנאמנות נגזרות מספר חובות ובהן:

"החובה להימנע מפעולה בניגוד עניינים והחובה לפעול מתוך אתיקה ציבורית" (השופט ברק בבג״צ 90/1601 שליט נ׳ פרס).

במאי 2020 פסק ביהמ"ש העליון כי לא קיימת מניעה משפטית בהטלת הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים. פסיקה תקדימית זו סוייגה בכך שכהונת נתניהו כרה"מ תהיה כפופה להסדר ניגוד עניינים אשר יערוך עמו היועמ"ש

כלומר, איש ציבור מקבל כוח לפעול בשמו של הציבור, כוח אותו הוא עלול לנצל לרעה. אחד הפתרונות המקובלים בפרלמנטים של מדינות דמוקרטיות, פתרון שנועד למנוע או להקטין את השימוש לרעה בכוח השלטוני, הוא האיסור על פעולה בניגוד עניינים.

התפקיד המרכזי בריסון הכוח השלטוני מוטל על המחוקק. ואכן, הכנסת הטילה על חבריה שורה של חובות, כמו חובת הגילוי, חובת תום הלב, חובת ההגינות, וגם החובה להימנע מפעולה בניגוד עניינים המופיעה בכללי האתיקה של חברי הכנסת:

"לא יהיה לח׳׳כ במילוי תפקידו עניין אישי, ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כח״כ לבין עניינו האישי. הח״כ לא ייזום דבר שיש לו עניין אישי ולא יהיה שותף ליוזמה זו".

הכלל האוסר פעולה בניגוד עניינים קבע, כי מי שפועל למען הציבור אסור לו להיות במצב בו הוא עלול להימצא בסיטואציות, בהן האינטרס האישי שלו מנוגד לאינטרס של הציבור. כלל זה מצא ביטוי גם בפסיקה:

"עצם העובדה כי עניין לנו בגוף פוליטי נבחר אין בה כדי לשלול את תחולתם של הכללים בדבר ניגוד עניינים. כל משרתי הציבור חייבים להימנע מניגוד עניינים, ודבר זה חל במיוחד על נבחרי ציבור החשופים לעין הציבור וחייבים לשמש דוגמא לציבור" (השופט ברק בבג"ץ 351/79 סיעת הליכודבעירית פתח תקווה נ׳ מועצת עירית פתח תקווה).

מטבע הדברים, מספר המקרים בהם נבחר ציבור עלול להיות במצב של ניגוד עניינים הוא רב: החל מהשתייכותו למפלגה מסויימת, המשך בקשריו האישיים וכלה בקשריו המקצועיים של הנבחר טרם היבחרו. וודאי שכך הדבר כאשר מדובר בראש הממשלה, האחראי על מינוי השרים – וכל זה כאשר מדובר בימים כתיקונם.

כאשר נבחר הציבור, וודאי כאשר ראש הממשלה, הוא נאשם בפלילים – הרי שקיים ניגוד עניינים אינהרנטי בין תפקידו הציבורי לבין מצבו האישי. ולא סתם ניגוד עניינים אינהרנטי, אלא ניגוד עניינים כזה שיכול לעלות כדי עבירה פלילית של הפרת אמונים, שאחד מיסודותיה הוא פעולה בניגוד עניינים.

כאשר נבחר הציבור, קל וחומר רה"מ, הוא נאשם בפלילים – קיים ניגוד עניינים אינהרנטי בין תפקידו הציבורי למצבו האישי. ולא סתם ניגוד עניינים אינהרנטי, אלא כזה שיכול לעלות כדי עבירה פלילית של הפרת אמונים

ומה קורה במקרים בהם המחוקק לא קבע הסדרים לריסון הכוח השלטוני? ובכן, במקרים אלה שימש בית המשפט העליון כמגן על האינטרס הציבורי מפני ניצול כוח שלטוני לרעה, כאשר קבע כללים באשר לנורמות ההתנהגות הראויות לנבחרי ציבור.

ההלכה הידועה בעניין זה היא הלכת דרעי פנחסי, בה נקבע כי יש לתת משקל מספיק לפגיעה החמורה באמון הציבור במערכות השלטון, העלולה להיווצר כתוצאה מהמשך כהונתו כסגן שר של מי שהואשם בעבירות שבהן הואשם פנחסי.

וחשוב לציין כי החובה שהוטלה על ראש הממשלה רבין לפטר את פנחסי – לא היתה כתובה בחוק.  היא נבעה מכללי היסוד של השיטה – מחובת הנאמנות המוטלת על עובד הציבור לשמור על האינטרס הציבורי. בג"ץ הבין אז בשכל ישר וטוב ובהיגיון בריא, כי נאשם בפלילים אינו יכול לכהן בתפקיד שר או סגן שר שכן אז ייפגע אמון הציבור במערכת.

אפשר לומר כי פסיקת בג"ץ, שאיפשרה את הטלת הרכבת הממשלה על נתניהו בעודו נאשם בפלילים, מנוגדת לכללי האתיקה המוטלים על חברי הכנסת. שהרי כללים אלה מדברים מפורשות על איסור פעולה בניגוד עניינים.

אלא שפסיקת בג"ץ לא רק מנוגדת לכללי האתיקה, היא גם מנוגדת להלכת דרעי פנחסי. שהרי במצב בו שר יהיה נאשם בפלילים יהיה על נתניהו לפטרו על פי ההלכה, ואני שואלת: כיצד יכול ראש ממשלה נאשם בפלילים לפטר שר הנאשם בפלילים?

פיטורי שר הנאשם בפלילים נובעים מהחובה של ראש הממשלה לפעול בהגינות ובסבירות. כיצד נאשם בפלילים יכול לפעול בהגינות ובסבירות? מדובר הרי בפרדוקס.

וכדי להסדיר את הפרדוקס, את הפסיקה הבלתי אפשרית הזו – הוחלט על כך שנתניהו יחתום על הסדר ניגוד עניינים אותו יגבש היועמ"ש העוסק בתיקיו, המכיר את האישומים הפליליים נגדו ומכיר גם את הראיות – על כן הוא היחיד היכול לגבש הסכם כזה.

פסיקת בג"ץ לא רק מנוגדת לכללי האתיקה, אלא גם להלכת דרעי פנחסי. שהרי במצב של שר נאשם בפלילים יהיה על נתניהו לפטרו עפ"י אותה הלכה, ואני שואלת: כיצד יכול רה"מ נאשם בפלילים לפטר שר הנאשם בפלילים?

אלא ששבעה חודשים תמימים חלפו מאז ניתן פסק הדין, שבעה חודשים בהם לא רק שנתניהו מכהן כראש ממשלה מבלי שיחתום על הסדר ניגוד העניינים, שהיה תנאי לאותה פסיקה, אלא שכעת הוא מסרב לחתום על הסדר ניגוד העניינים שהגיש לו היועץ המשפטי לממשלה מתוקף תפקידו. לטעמו של נתניהו מדובר בהסדר כובל מדי, והוא רוצה הסדר מקל יותר – ועל כן העניין יובא בפני בג"ץ.

כיצד יפעל בג"ץ? ובכן, במקרים בהם נאשמים מפרים את ההסדרים שקבע להם בית המשפט – לבית המשפט סמכות לחזור בו מההסדר שנקבע בשל הפרתו. אלא שבמקרה שלפנינו חזרה מההסדר שנקבע, כלומר מההלכה הקובעת כי נאשם יכול להרכיב ממשלה בעודו נאשם בפלילים, תהיה מרחיקה לכת מהבחינה הציבורית, כי פירושה היא הפסקת כהונתו של נתניהו.

על כן סביר להניח שאם בג"ץ לא היה מסוגל לקבוע חד משמעית כי אין להטיל על נאשם בפלילים את תפקיד הרכבת הממשלה, ונתלה בכך כי:

"אין מניעה משפטית לכהונה".

הוא וודאי לא יעז להביא לסיום הכהונה רק בגלל שנתניהו לא מוכן לחתום על ההסדר שגיבש מנדלבליט. וממש כמו בהסכם הקואליציוני, שהיה למעשה הסכם ממון שלפני הנישואים בין נתניהו לבין גנץ, יובא הסדר ניגוד העניינים בפני בג"ץ, והם יאשרו אותו בכפוף לתיקונים כאלה ואחרים שיהיו מקובלים על הצדדים.

ובכך ישבור בג"ץ עוד נורמות ציבוריות של יושר והגינות. לא רק בכך שנאשם בפלילים מקבל אפשרות לכהן כראש ממשלה, אלא שהוא גם מקבל אפשרות להשפיע על הסדר ניגוד העניינים מכוחו הוא פועל. אם זה לא ניגוד עניינים, אינני יודעת ניגוד עניינים מהו.

בג"ץ ישבור עוד נורמות ציבוריות של יושר והגינות, לא רק כי איפשר לנאשם בפלילים לכהן כרה"מ, אלא שאיפשר לו להשפיע על הסדר ניגוד העניינים מכוחו הוא פועל. אם זה לא ניגוד עניינים, אינני יודעת ניגוד עניינים מהו

כשהונחה העתירה בפני בג"ץ למנוע את האפשרות של הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על מי שנאשם בפלילים, היה בכוחו לקבוע נורמות התנהגות של נבחרי ציבור. נורמות המובנות לכל ילד. במקום זה הוא בחר בפסיקה שהיא לא רק מנוגדת לכל נורמה ציבורית של יושר והגינות ולכל נורמה מוסרית, אלא שברור היה שמכוחה יקבעו הלכות נוספות שיפגעו באינטרס הציבורי ובאמון הציבור במערכת.

כי כששולפים את אבן היסוד של המבצר ומאפשרים כהונה של נאשם בפלילים בתפקיד הציבורי מספר אחת, סופו של המבצר ליפול. הנאשם שיקבע את הסדר ניגוד העניינים של עצמו היא התפוררות המבצר.

דוקטור לביוכימיה ומשפטנית, שימשה כעוזרת המחקר של הפרופ׳ אהרן ברק, במקור מחצור הגלילית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,098 מילים
כל הזמן // יום רביעי, 20 בינואר 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

מאוריטניה ואינדונזיה היו הבאות בתור - אבל הזמן אזל

שר החוץ הנכנס של ארה"ב: ״נבחן בזהירות את ההסכם למכירת ה-F35 לאמירויות״ ● הוסיף כי יתייעצו עם ישראל לפני החזרה להסכם הגרעין ● חגית משה נבחרה לראשות הבית היהודי ● סמוטריץ׳: הזרם הרפורמי אינו חלק מהיהדות ● הסגר יוארך ב-10 ימים ● אביר קארה מצטרף לבנט ● דוד אלחייני מצטרף לסער ● גבי ברבש: לא אכנס לפוליטיקה ● מקורב לרב קניבסקי: הוא תומך בהחזרת תלמודי התורה

עוד 50 עדכונים

המתמחה

מספרים על אחד מגופי התקשורת, שהיה לו מנהל שניהל את ממלכתו ביד רמה ובזרוע נטויה. היה המוציא והמביא, השותל והעוקר, הבוחש והמשליך מטעמו, ומטעמם של שולחיו. אפילו עד חצרו של ראש הממשלה הגיע.

כמובן שפוזיציה שכזו דרשה כישורים ברמה גבוהה. בכל זאת, חצרו של ראש הממשלה, מוציא ומביא, שותל ועוקר וכיוצא בזה. לא ממש הבנתי לאיזה סוג של כישורים נדרשו, אך אין ספק שנדרש להיות מה שלימים כונה "ליגה אחרת".

בתכונה אחת, בה היה כרוך תפקידו, אין עוררין שניחן, על פי הפרסומים: סבלנות. סבלנות היתה לו בהחלט. לא פעם ולא פעמים נאלץ לגייס את חדוות העשיה והביצוע שלו ולהמתין למועד הנכון. גם אם סבר שעיכוב עלול לפגוע בטובת העניין, במערכת כולה, חלילה בראש הממשלה או משפחתו, גם כשגמלה בליבו ההחלטה שעל אדם זה או אחר לסיים את תפקידו לאלתר. גם אז התאזר בכל הסבלנות שהצליח לשים עליה את ידו וחיכה עד ליום ההולדת של אותו אדם, ורק אז זימן אותו למשרדו כעומד לשפותו במתנה או ברכה לבבית, רק כדי להודיע לו את שידע משכבר.

לעתים גייס את חדוות העשיה והביצוע והמתין למועד הנכון. גם כשגמלה בליבו ההחלטה לפטר אדם כזה או אחר. חיכה ליום הולדתו של האיש, ורק אז זימנו, כעומד לכבדו במתנה או ברכה לבבית, ובישר על פיטוריו

בימים אלה עוזב את חיינו מפטר גחמני ידוע. דונלד טראמפ הגיח לעולמנו בסדרת הריאליטי "המתמחה", מצויד במשפט שהפך מזוהה איתו, איתו נפרד מהמתחרים בלווית ניפנוף אצבע מבטל: "אתה מפוטר".

נדמה שהקריירה החדשה שלו לא סיפקה לו את הריגוש שחווה בטלוויזיה. עם כניסתו לתפקיד, שכר הנשיא ה-45 שחקן שחור כדי שיגלם את קודמו, הנשיא ברק אובמה. השחקן התיצב בחדר הסגלגל למשחק תפקידים שכלל טקס פיטורין שצולם לשימוש אישי.

!some weird shit indeed

מנהיגי העולם החופשי הם לא כל אחד. לא תמיד אנחנו יכולים להבין אותם.
אבל אנחנו עדיין יכולים לבחור. אמנם מלאכת היישום הופכת קשה מיום ליום. אך עדיין עומדת לנו הזכות לסלוד מן המפטרים ברינה, ולהנות מאנחה קטנה של הקלה כשמדי פעם הסדר הישן והטוב קורץ לנו מעל ראשיהם של רשעים ובועט להם בתחת.

מעצבת, חושבת, מאיירת וכותבת. בעלת המותג B.Knit לטקסטיל ואפנת בית. פרסמה סיפורים קצרים בפלטפורמות שונות, בין היתר באתר המוסך, עברית ובכתב העת פטל. איירה עבור מוסף שישי של מעריב. גרה בתל אביב

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 315 מילים

אז כמה מורים התחסנו עד כה? אף אחד לא יודע

בדיקת זמן ישראל שיקול משמעותי בהחלטה האם לפתוח מחדש את מערכת החינוך הוא מספר עובדי מערכת החינוך שכבר חוסנו נגד נגיף הקורונה ● למעשה, הסתדרות המורים אף איימה בשביתה אם לא תינתן עדיפות לסגל ההוראה בחיסונים ● אלא שאף גוף בישראל לא אוסף נתונים על שיעור המתחסנים בקרב המורים - ולקופות החולים יש מידע רק על כ-25% מחוסנים מכלל אנשי החינוך

עוד 861 מילים

נערים עובדים בזמן הקורונה פחות מבזמנים רגילים, כי יש פחות מקומות עבודה ● אבל אלה שעובדים, עובדים מגיל צעיר יותר, שעות רבות יותר, בתנאי העסקה גרועים בהרבה, רבים מהם בעבודות מסוכנות - ולעתים קרובות במקום ללמוד ● חלקם עובדים כדי להציל את פרנסת המשפחה, חלקם - כי זה מה שיש לעשות מחוץ לבית ● "מצב מסוכן וחמור: מי שנפלט ממערכת החינוך כבר לא יחזור אליה"

עוד 2,044 מילים

למקרה שפיספסת

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב, הגליל - וכל מה שביניהם

פתאום, דווקא בלב ראש העין המבוססת, זכו התושבים לקבל גינה מוזיקלית במימון המשרד הממשלתי של אריה דרעי לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ● הגינה היפה מציפה שאלות לגבי הדרך והעקרונות שלפיהם מחולקים כספי תמיכה ממשלתיים ● האם באמת רשות מבוססת ועתירת תקציב זקוקה לסיוע ממשלתי על חשבון רשויות עניות יותר? ● תגובת המשרד: "אנחנו פועלים על פי נתוני הלמ"ס"

עוד 563 מילים

קריקטורה בינתים בטרמפיאדה

עודכן עכשיו

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

המסמכים המתעדים את ישיבות העבודה שניהל מנדלבליט ב-2016 בעניין תיקי נתניהו הועברו, כשהם מושחרים ברובם, לפני עשרה ימים לצוות ההגנה של נתניהו ● אתמול נחשפו בפומבי ● פרקליטי נתניהו טוענים כי המסמכים מוכיחים שהחקירות "נפתחו בחוסר סמכות" ● אלו טענות סרק - אבל המסמכים כן חושפים את האגביות והשטחיות שבהן פעל אז היועץ הטרי מנדלבליט ● פרשנות

עוד 1,035 מילים

סיר הלחץ המשפחתי שיצר משבר הקורונה בשנה החולפת הביא איתו הביתה גם כמה דברים טובים ● מומחים מסבירים שלמרות מה שנדמה, הקשר בין הורים וילדים השתפר בלא מעט מקרים, ושפתאום הדור הצעיר רוכש מיומנויות מפתיעות ● האם השינוי יחזיק מעמד ביום שאחרי? גם כאן התחזית לא רעה בכלל

עוד 1,303 מילים

בהעדר רגולציה, הבנקים קובעים את הכללים ומתעללים בסוחרים

אזרחים שרכשו מטבעות ביטקוין לפני מספר שנים מגלים כעת שהם מיליונרים על הנייר ● אם יבקשו למכור את המטבעות, יצטרכו מייד לשלם מס במאות אלפי ואף מיליוני שקלים ● אלא שבמקביל הבנקים מונעים מהם לקבל את כסף המכירה בטענות שונות ● וכל בנק ממציא כללים משלו ● בשוק המטבעות הוירטואליים קוראים לאסדרה של הנושא ● וכל מה שדרוש הוא החלטה של ועדת החוקה לחתום על צו

עוד 2,072 מילים

זה היה אמור להיות הלהיט הכלכלי הבא: קרן בינלאומית שמפוקחת בלוקסמבורג ומייצרת הזדמנויות צמיחה יוצאות דופן ● מנהלי בנקים לשעבר, אנשי הייטק, רופאים, מהנדסים, מרצים ואמנים מיהרו להשקיע שם כסף, הרבה מאוד כסף ● אבל ארבע שנים אחר כך מתברר שמהקרן נעלמו 100 מיליון אירו, כשרבע מהסכום שייך לישראלים ● זמן ישראל חושף את תעלומת האוצר האירופי האבוד

עוד 3,442 מילים

סער: "שנתיים שאנחנו בחוסר יציבות בגלל אדם אחד מטורף"

יושב ראש תקווה חדשה: "נקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת המחדל של ניהול הקורונה"; הליכוד: "גדעון ממשיך לעשות פוליטיקה קטנה בעיצומו של המאבק בקורונה" ● אהוד ברק הודיע שלא יתמודד על ראשות העבודה; ייתכן שעמר בר-לב יתמודד על התפקיד ● נתניהו הודיע לבית המשפט שהוא כופר בהאשמות נגדו; טוען שהואשם במעשים שכלל לא נחקר עליהם ● מסתמן שהסגר יוארך

עוד 48 עדכונים

היהירות של חולדאי לא תוציא אותו מגבולות תל אביב

לפני שהכריז על הקמת מפלגת הישראלים וכניסה לזירה הארצית, הלך חולדאי להתייעץ עם קמפיינר ותיק ● "באשדוד יזרקו עליך ביצים, בשדרות יזרקו עליך אבנים גדולות, בדימונה כבר תהיה בסכנת חיים", אמר לו האיש ● "אתה מסמל בעיניהם את כל מה שהם שונאים - התל אביבי, הצפוני, הפריבילגי מהשבט הלבן. אל תיכנס להרפתקה הזו" ● חולדאי לא הקשיב, ועושה מאז כל טעות אפשרית ● פרשנות

עוד 517 מילים

הרחבת ההתנחלות בית אל מאיימת לקבור מורשת יהודית מבית שני

בעוד מגדלי דירות הולכים ונבנים בהתנחלות בית אל בגדה המערבית, שרידי הכפר היהודי שנכבש בידי הרומאים נאבקים ביסודות - ובגידול האוכלוסייה ● אמנדה בורשל-דן ביקרה באתר החפירות, שם עובדים בשנתיים האחרונות הארכיאולוגים של מתאם פעולות הממשלה בשטחים באיסוף ושימור הממצאים - מתוך תקווה להציגם בגן ארכיאולוגי שאולי ייפתח במקום

עוד 1,436 מילים

האם גנץ יוכל לכהן כרה"מ גם אם כבר לא יהיה חבר כנסת?

65 ימים לבחירות, וכבר עולה האפשרות כי לא תוקם ממשלה חדשה ונאלץ לצאת לבחירות חמישיות ● במצב כזה, הלו"ז הפוליטי עשוי למצוא את ממשלת המעבר הנוכחית עדיין מכהנת ב-17 בנובמבר, מועד קיום הרוטציה לראשות הממשלה ● לפי החוק, גנץ אמור להיכנס אוטומטית לתפקיד רה"מ ● אבל מה יקרה אז אם הוא כבר לא יהיה חבר כנסת? ● על האפשרות הזו לא חשבו בחקיקה החפוזה ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 1,077 מילים ו-1 תגובות

מלחמת המפרץ אחד שהיה שם

ב-17 בינואר 1991, בלילה שבו פרצה מלחמת המפרץ, סא"ל (מיל.) יוני קורן - מי שהיה אז ראש לשכתו של סגן הרמטכ"ל אהוד ברק - נשאר לישון במשרדו בקריה ● את מה שארע אז, הוא לא ישכח לעולם ● 30 שנה אחרי, הוא חושף לראשונה מתי באמת נורה הטיל הראשון על ישראל, למה חשבו שזו התקפה כימית, ומדוע שר הביטחון לא הצליח להיכנס לבור ● יומני הרל"ש - בלעדי לזמן ישראל

עוד 1,441 מילים ו-5 תגובות

טיבי: מעניין שעל האינטימיות עם הכהניסטים נתניהו לא מספר כשהוא מנסה לקושש קולות

יועץ ראש הממשלה לעג לספר של בנט; ימינה בתגובה: 4,000 הרוגים ומיליון מובטלים, ויועץ נתניהו מריץ צחוקים ● מתנחלים מיצהר פצעו פלסטינית בת 11 בינוני; יאיר גולן: עלול להדליק את כל איו״ש ● גלנט אסר להכניס את מנכ״ל בצלם לבתי ספר ● אביר קארה: מנהל מגעים עם סער ובנט ● תקווה חדשה: לא מנהלים איתו מגעים ● מחר יחלו בשב״ס לחסן אסירים בסיכון לקורונה

עוד 51 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה