Yosi Barnea
הזמן של
Yosi Barnea
לא אתייחס לטענות א-היסטוריות כמו שהעם היהודי היה קיים אלפי שנים והחזיק בתרבות אחת. המאמר הוא מאמר ענייני אבל נוטה לאידיאליזציה. הלימוד בסופו של דבר צריך לתת כליים להמשך החיים. מבחינה זו... המשך קריאה

לא אתייחס לטענות א-היסטוריות כמו שהעם היהודי היה קיים אלפי שנים והחזיק בתרבות אחת. המאמר הוא מאמר ענייני אבל נוטה לאידיאליזציה. הלימוד בסופו של דבר צריך לתת כליים להמשך החיים. מבחינה זו הלימודים הלא הומניים מנצחים וינצחו. אגב עם כל החשיבות של בית הספר אין הוא סוכן התרבות היחיד או החזק ביותר. אני חושש שהרשתות החברתיות חזקות ממנו. הערה נוספת לגבי מהות החינוך. בישראל זרמי החיינוך השונים יוצרים אזרחים שונים. כך שונים האזרחים המתחנכים בבית הספר הממלכתי ערבי מזה הממלכתי יהודי ומזה הממלכתי יהודי דתי. בישראל אין בכלל ובפרט בבתי הספר תפיסה רפובליקאית. לימודי הליבה הם סוג של ישרא- בלוף של מתן כסף תמורת (אי) לימודי ליבה. יש צורך במהפכה חינוכית ואני מסכים עם חלק מתכניה כפי שמובאים במאמר

לא ברורה מסקנת שחף. תנועה פוליטית חדשה שתקום תצליח רק אם תבטא את רעיון האזוריות. אבל זה מתקיים גם כיום. הליכוד זו תנועה שנציגיה נבחרים לפי, או גם לי אזורים בארץ. מה שראוי להיות הוא דווק... המשך קריאה

לא ברורה מסקנת שחף. תנועה פוליטית חדשה שתקום תצליח רק אם תבטא את רעיון האזוריות. אבל זה מתקיים גם כיום. הליכוד זו תנועה שנציגיה נבחרים לפי, או גם לי אזורים בארץ. מה שראוי להיות הוא דווקא גיבוש תנועה חוץ פרלמנטרית בעלת חזון
פוליטי לאומי. מבלי להיכנס לעומק דבריו של שחף חסר האלמנט החשוב והוא ישראליות משותפת.

חוק כבוד האדם וחוק חופש העיסוק לא עיגנו הסדרים מחויבי המציאות הקיימים במדינות דמוקרטיות ליברליות שאין ישראל נמנת עליהן. למשל נישואין אזרחיים מחויבים מחוק כבוד האדם אבל החוק לא עמד על מה... המשך קריאה

חוק כבוד האדם וחוק חופש העיסוק לא עיגנו הסדרים מחויבי המציאות הקיימים במדינות דמוקרטיות ליברליות שאין ישראל נמנת עליהן. למשל נישואין אזרחיים מחויבים מחוק כבוד האדם אבל החוק לא עמד על מה שהיה קיים עד כה אלא מה שיהיה בעתיד. גם אי ההכרה בלאום ישראלי היא פגיעה בכבוד האדם והאזרח מעצם חוסר ההכרה בכל פרט שהוא הרואה עצמו כישראלי בלאומיותו כמו אזרחותו.

צריך לציין שהאסיפה המכוננת בגדה בתפקידה היחיד לתת חוקה. הכרזת העצמאות לא הייתה בגדר חוקה אבל היה לה ביטוי לרוח התקופה והיא בחלקה האופרטיבי למעשה נסבה על מדינה ישראלית של כלל אזרחיה ותו... המשך קריאה

צריך לציין שהאסיפה המכוננת בגדה בתפקידה היחיד לתת חוקה. הכרזת העצמאות לא הייתה בגדר חוקה אבל היה לה ביטוי לרוח התקופה והיא בחלקה האופרטיבי למעשה נסבה על מדינה ישראלית של כלל אזרחיה ותושביה.
חוקי יסוד שינוי בהתאם לצרכים הפוליטיים. זה לא התחיל עם הבריה המשונה ראש ממשלה חליפי. גם מספר השרים שונה בתקופת ממשלת ברק כשהלא היה מספיק נשים כשרות ואז מינו מעבר למכסה שהייתה 18 שרים.
אם ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית ואת זה אין לשנות, אז לא לגיטימי להפוך אותה למדינה ישראלית רפובליקה של כלל אזרחיה וזה כמובן אבסורד.

אין קיום למדינה יהודית שאיננה דמוקרטית גורס יחיאל וממשיך וכותב שתכניה של הדמוקרטיה שלובים ערכיה של היהדות. אבל יש לשאול האם אפשרית בכלל מדינה יהודית במלוא מובן המילה? לפי איזה מודל היס... המשך קריאה

אין קיום למדינה יהודית שאיננה דמוקרטית גורס יחיאל וממשיך וכותב שתכניה של הדמוקרטיה שלובים ערכיה של היהדות. אבל יש לשאול האם אפשרית בכלל מדינה יהודית במלוא מובן המילה? לפי איזה מודל היסטורי נעצב מדינה יהודית? מדינה חשמונאית המגריית בכפיה של תושבי השטחים שכבשה? הרי אין מדינה יהודית שיכולה להיות מודל למדינה יהודית עכשווית! ליהדות בארגז כיליה גם אין מושגי יסוד למדינה מודרנית: ריבונות, אזרחות, לאומיות, מדיניות חוץ, חוקה. איזו חוקה עם חוק זכויות אדם ואזרח ניתן לכתוב לפי היהדות? האם לנשים יהיה שוויון זכויות? האם נשים יוכלו להיות עדות במשפטים? גם לא נכון שיש קונפליקט בין היהדות לדמוקרטיה באשמת המגזר החרדי והחלק המשיחי ונתינת ממשלות ישראל להם אתנן. בינואר 1949 היו בחירות לאסיפה המכוננת שתפקידה היחיד היה לתת חוקה. היא בגדה בתפקידה ובמקום לחבר חוקה הפכה עצמה לפרלמנט היא הכנסת הראשונה. במקום חוקה חוברו חוקי יסוד, שכפי שראינו למשל עם חוק ראש הממשלה החליפי ניתן לשנות בהתאם לצרכים הפוליטיים. לישראל לא הייתה חוקה גם בגלל ובמידה רבה שדוד בן גוריון ראש הממשלה לא רצה בה. כל חוקה מעצם קיומה מגבילה את המשטר. ואי קבלת חוקה ב1949 זהו החטא הקדמון.

סגירה
בחזרה לכתבה