Malka Shlomovich
הזמן של
Malka Shlomovich
מה עוד אפשר לומר. חייבים להמשיך את המחאה ופעולות לא אלימות אחרות שיבהירו לאלה מלמעלה שאנחנו לא הולכים לשום מקום.
האם עמותות אחרות שאינן מזוהות עם תכנים אחרים המלמדים על כבוד הפרט וחירותו, תכנים ליברלים מורשים להיכנס לבתי הספר הממלכתי דתי???
סגירה
בחזרה לכתבה