Avi Shauly
הזמן של
Avi Shauly
חופי הים בישראל מטונפים! משעשע או טרגי שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם נתונים כאילו חופי הים נקיים. זה הזוי. זלזול בציבור. החופים מלאים בזבל - כולם רואים כולם יודעים והממשלה מפרסמת נתון הפוך ... המשך קריאה

חופי הים בישראל מטונפים! משעשע או טרגי שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם נתונים כאילו חופי הים נקיים. זה הזוי. זלזול בציבור. החופים מלאים בזבל – כולם רואים כולם יודעים והממשלה מפרסמת נתון הפוך לגמרי. Whats next? המשרד לביטחון פנים יפרסם שאין פשיעה.

צריך לשתול עצי פרי בכל מקום אפשרי. זה העתיד! חקלאות בכל מקום בכל פינה. מדינות יחייבו את האזרחים לעסוק בחקלאות, אחרת לא תהיה אפשרות להאכיל כל כך הרבה אנשים.
מתוך עבודה שהוגשה לכנסת במאי 2023: "פער הריבית עד לשנת 2021 היה כ3.1%- ולאחר מכן ירד עד 2.79% במרץ .2022 מאז תחילת גל העלאות הריבית על ידי בנק ישראל, באפריל 2022 ועד פברואר ,2023 פער הר... המשך קריאה

מתוך עבודה שהוגשה לכנסת במאי 2023:
"פער הריבית עד לשנת 2021 היה כ3.1%- ולאחר מכן ירד עד 2.79% במרץ
.2022 מאז תחילת גל העלאות הריבית על ידי בנק ישראל, באפריל 2022 ועד פברואר ,2023 פער הריבית עלה ל3.85%- – עלייה של 1.06 נקודות האחוז. כלומר, התמסורת של עליית ריבית בנק ישראל הייתה ניכרת יותר בריבית על האשראי מאשר בריבית על פיקדונות ולכן עליית הריבית על אשראי שניתן לציבור הייתה גבוהה מעליית הריבית על הפיקדונות באותה תקופה".

סגירה
בחזרה לכתבה