קובלנה פלילית פרטית בשירות ארגון פוליטי

קמפיין "השתולים" של "אם תרצו", צילום מסך מתוך חדשות "כאן"
קמפיין "השתולים" של "אם תרצו", צילום מסך מתוך חדשות "כאן"

רשומה זו באה להתריע מפני תופעה מדאיגה מאוד: גיוס הליכי המשפט הפלילי בישראל לשרותו של ארגון ימני, להשגת *מטרות פוליטיות*, תוך פגיעה באינטרס הציבור והפיכת בית המשפט למגרש יריבות פוליטית.

*  *  *

המגייס – ארגון "עד כאן, צעירים למען ישראל". המטרה – השתקת ההפגנות נגד גדר ההפרדה בבלעין, בנעלין, בנבי צלאח, בקדום ובמקומות נוספים בגדה המערבית, הנמצאים תחת כיבוש ואינם חלק ממדינת ישראל. הדרך – הגשת הליך פלילי לבית המשפט, *עוקף פרקליטות מדינה*, על ידי הגשת כתב קובלנה פלילית פרטית.

כללי ההליך הפלילי

הכלל הרחב בדבר הגשת הליכים פליליים מוסדר בחוק סדר הדין הפלילי, לפיו "המאשים במשפט פלילי הוא *המדינה* והיא תיוצג בידי *תובע* שינהל את התביעה." כפי שאמר בית המשפט העליון [בג"ץ 4957/08 שורת הדין נ' היועמ"ש],

"דיני העונשין מהווים אגד של נורמות התנהגות [המשקפות] את *אינטרס הציבור כולו*. העבירה הפלילית משקפת סטייה מנורמת התנהגות [הקבועה] בחוק, ומעשה העבירה משקף פגיעה בציבור ובחברה כולה. לפיכך, ענישת העבריין היא *עניינה של החברה כולה*, ולא רק של קרבן העבירה שנפגע מביצועה, בהיות ההליך הפלילי הגשמה של *אחריות הריבון לקיום הסדר החברתי*… ההליך הפלילי נתפס ביסודו כענין ש*בין הציבור לבין הפוגע*, ולא כענין משפטי ש*בין הפוגע לנפגע*… בחזית [ההליך הפלילי] עומדים המדינה והעבריין, ובמרכזו ניצב *האינטרס הציבורי*…"

כלל רחב זה כפוף לחריג אחד – הליך הקובלנה הפלילית הפרטית. לפי חוק סדר הדין הפלילי, "רשאי כל אדם להאשים בעבירה מן המנויות *בתוספת השניה [לחוק]* על ידי הגשת קובלנה לבית המשפט".

הכלל הרחב בדבר הגשת הליכים פליליים מוסדר בחוק סדר הדין הפלילי, לפיו "המאשים במשפט פלילי הוא *המדינה* והיא תיוצג בידי *תובע* שינהל את התביעה"

אולם, כפי שאמר בית המשפט העליון [שם], חריג זה מוגבל מאוד ומבוסס, בעיקרו, "על ההנחה כי קיים סוג מסוים של עניינים שהיסוד הדומיננטי בהם כרוך *ביחסים שבין המזיק והניזוק*, אשר לגביהם ראוי לתת לפרט מעמד לנהל את ההליך הפלילי במקום שהמדינה אינה רואה לנכון לעשות כן". העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית לבית המשפט הן "בעלות יסוד דומיננטי של *סכסוך פרטי* בין פוגע לנפגע. לצידן, מצויות עבירות מסוימות בעלות אופי ציבורי, המתאפיינות בכך שהפרט נפגע במישרין *מפעולתה של הרשות*…" ונאמר עוד, כי "מדובר בעבירות שהן בעיקר *בתחום היחסים שבין אדם לחברו*… מדובר במעשים שלעיתים *אין בהם כדי להפר את הסדר הציבורי*, ומשום כך… סבר המחוקק כי יש לשחרר את זרועות החוק השונות מן הטיפול בעבירות אלה, ולהשאיר את היוזמה בידי האזרח

אם נסכם את הוראות הדין, ניתן לומר כך: הכלל הרחב הוא שדיני העונשין הם ענין ציבורי בין הציבור כולו לבין הפוגע, ולכן *אינטרס הציבור* מחייב שההליך הפלילי יתקיים בין הרשות, באמצעות התביעה הכללית – פרקליטות המדינה, לבין הפוגע.

שימוש בהליך הקובלנה הפלילית הפרטית במקרים בהם הענין הוא *ענין ציבורי*, בין הציבור הנפגע לבין הפוגע, מהווה, כשלעצמו, פגיעה בריבון ובאינטרס הציבור

רק במקרים חריגים, שעניינם יחסים שבין אדם לחברו ואין בהם כדי להפר את הסדר הציבורי, ורק בעניינים מסוימים בהם נפגע הפרט במישרין מפעולתה של הרשות, רשאי הנפגע להגיש לבית המשפט הליך פלילי פרטי, באמצעות כתב קובלנה פלילית פרטית.

מכך, נובע כלל נוסף: שימוש בהליך הקובלנה הפלילית הפרטית במקרים בהם הענין הוא *ענין ציבורי*, בין הציבור הנפגע לבין הפוגע, מהווה, כשלעצמו, פגיעה בריבון ובאינטרס הציבור.

מהות ארגון "עד כאן"

ארגון "עד כאן" הוא ארגון שמטרותיו הרשמיות הן "פעילות ציבורית לשמירה על חוסנה של מדינת ישראל לאור ערכי הציונות וביצוע מחקרים על תופעות הפוגעות בחוסנה ובתדמיתה של מדינת ישראל".

באתר הארגון נכתב, כי הוא פועל לחקור את הפעילות של ארגוני זכויות אדם, מבפנים, ו"לחשוף את האמת אודות פעילות ארגונים אלו". כלומר, מדובר בארגון ימני שעוסק בעניינים ציבוריים, שבמרכזם פעילות המכוונת נגד ארגוני זכויות אדם.

ואכן, בשנים האחרונות נחשף, כי פעילותם של חברי "עד כאן" היא לעקוב אחר העשייה של ארגוני זכויות אדם שונים, וביניהם "בצלם", "שוברים שתיקה", "אנרכיסטים נגד גדרות", "תעאיוש" ועוד.

פרויקט שהוביל "עד כאן" כונה פרויקט "השתולים", במסגרתו החדיר הארגון את פעיליו אל תוך ארגוני חברה אזרחית, המתנגדים לכיבוש ואינם מסכימים לאידאולוגיה הימנית שלו, כדי לרגל אחריהם ובמטרה לפגוע בהם

פרויקט שהוביל "עד כאן" כונה פרויקט "השתולים", במסגרתו החדיר הארגון את פעיליו אל תוך ארגוני חברה אזרחית, המתנגדים לכיבוש ואינם מסכימים לאידאולוגיה הימנית שלו, כדי לרגל אחריהם ובמטרה לפגוע בהם, בפעילותם ובפעיליהם. בנוסף, היה שיתוף פעולה בין "עד כאן" לבין וועד מתיישבי שומרון, שהוא גוף בעל אוריינטציה פוליטית ימנית מובהקת.

הליך הקובלנה הפלילית הפרטית שהוגש

ביום 27.02.2018 הגיש ארגון "עד כאן" קובלנה פלילית פרטית לבית משפט השלום בירושלים נגד שלשה נקבלים – קובי משה סניץ, אילן שליף ויונתן פולק. נטען כלפי הנקבלים כי הם חברים בארגון "אנרכיסטים נגד גדרות", וכי הם מובילים הפגנות של פלסטינים נגד "מכשול התפר" (גדר ההפרדה), כדי לגרום להסרתו.

נטען, כי הנקבלים מובילים את ההפגנות הנערכות מדי שבוע, בימי שישי, בכפרים נעלין, בלעין ונבי צאלח, מסייעים לארגון ההפגנות ולגיוס מפגינים זרים, עוסקים במתן מידע על נוכחות כוחות הביטחון ותנועותיהם באזור ההפגנות, וכן מסייעים לפעולות אלימות מצד המפגינים כלפי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב, הכוללות יידוי אבנים, במטרה לפגוע בהם.

עוד נטען, כי במעשיהם אלה, משנת 2013 ואילך, ביצעו הנקבלים, ביחד עם המפגינים האחרים, עבירות של *תקיפה בצוותא* כלפי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב. לצד ארגון "עד כאן" כקובלת, צורפו שלשה קובלים נוספים

עוד נטען, כי במעשיהם אלה, משנת 2013 ואילך, ביצעו הנקבלים, ביחד עם המפגינים האחרים, עבירות של *תקיפה בצוותא* כלפי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב. לצד ארגון "עד כאן" כקובלת, צורפו שלשה קובלים נוספים.

בכתב הקובלנה אין פירוט של שום מעשה ספציפי ומסוים הנטען כלפי הנקבלים, אין פירוט של מועדי תקיפה כלשהם, אין פירוט של שמות חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב שנפגעו, לכאורה, על ידי הנקבלים, ואין כל פירוט בדבר מעמדם של שלשת הקובלים הנוספים ובדבר הקשר בינם לבין הקובלנה ולטענות הכלולות בה.

הקובלנה הפלילית הפרטית שהוגשה סותרת את עקרונות המשפט הפלילי

עיון בקובלנה הפלילית הפרטית מעלה שהיא הוגשה כחלק ממאבקו הפוליטי של ארגון "עד כאן" בהתנגדות הפוליטית של מפגינים פלסטיניים, לרבות הנקבלים, נגד קיומה של גדר ההפרדה בין ישראל לבין שטחי הפלסטינים בגדה המערבית.

אין מדובר "בסכסוך פרטי" שבין תוקף ספציפי לבין נפגע ספציפי. אין מדובר ביחסים שבין אדם לחברו, ללא זיקה להפרת סדר ציבורי. אין מדובר ביחסים שבין מזיק לבין ניזוק. אם בכלל, מדובר בטענות כלליות, בלתי קונקרטיות ובלתי ספציפיות בדבר הפרת הסדר הציבורי ובדבר הפרעה לכוחות הביטחון במילוי תפקידיהם. עניינן של טענות אלה אינו במישור היחסים שבין קובל פרטי, שאינו מסוגל, ואף אינו מתיימר, להצביע על פגיעה קונקרטית וספציפית כלשהי בו, לבין נקבל.

אין מדובר "בסכסוך פרטי" שבין תוקף ספציפי לנפגע ספציפי. אין מדובר ביחסים שבין אדם לחברו, ללא זיקה להפרת סדר ציבורי. אין מדובר ביחסים שבין מזיק לבין ניזוק

עניינן של טענות אלה הוא בין הריבון, המיוצג בידי התביעה הכללית – פרקליטות המדינה, לבין מפירי הסדר הציבורי. עובדה היא, שפרקליטות המדינה, המוסמכת להיות זרועו של הריבון ושל חייליו ושוטריו בתחום אכיפת החוק, לא העלתה בדעתה להגיש כתב אישום נגד הנקבלים.

זאת, על אף שביום 22.06.2017 פנה ארגון "עד כאן" לשר הביטחון בכתב וביקש ממנו להרחיק שניים מן הנקבלים משטחי הגדה המערבית, בטענה *לפגיעה* בחיילי צה"ל. פניית הארגון לשר הביטחון לא נענתה, והצו המבוקש לא הוצא.   

ארגון "עד כאן" נטל את החוק לידיו והגיש קובלנה פלילית פרטית בענין לא לו – בענין ציבורי מובהק. בכך, לא זו בלבד שרתם את עקרונות המשפט הפלילי למאבקו הפוליטי, ולא זו בלבד שנטל לידיו את סמכויותיה של פרקליטות המדינה, תוך התעלמות מהימנעותה לפעול במקרה זה, אלא פעל נגד אינטרס הציבור.

הנזק שנגרם בכך לעקרונות המשפט הפלילי אינו ניתן כלל למדידה. זו התערבות בלתי הולמת ובוטה במעשים השמורים לציבור-הריבון, ולו בלבד. ועוד זאת – קובלנה פרטית זו מבקשת לגרור את בית המשפט אל מגרש היריבות הפוליטית, ובכך נזקה.

ארגון "עד כאן" נטל את החוק לידיו והגיש קובלנה פלילית פרטית בענין לא לו – בענין ציבורי מובהק

אי לכך, על היועץ המשפטי לממשלה להפסיק (לעכב) את ההליכים בקובלנה פלילית פרטית בלתי הולמת זו כפי שעשה בענין קובלנתו הבלתי הולמת של ארגון "שורת הדין" נגד הווקף המוסלמי, בגין פעולות שונות שעשה בהר הבית.

אם היועץ המשפטי לממשלה לא יעשה זאת, על בג"ץ להורות לו לעשות את המעשה הנכון – הפסקת (עיכוב) הליכיה של קובלנה בלתי הולמת זו.

ומכל מקום, על בית משפט השלום בירושלים להימנע מלהיגרר אל מגרש היריבות הפוליטית, ועליו לבטל את כתב הקובלנה הזה.

 

משפטן לשעבר בשירות הציבור: שופט והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר. יליד ירושלים המזרחית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,251 מילים
כל הזמן // יום שני, 27 ביוני 2022
מה שחשוב ומעניין עכשיו

היועצת המשפטית לכנסת לאורבך: אין לעכב את הצעת החוק לפיזור הכנסת

אמסלם: אם יהיו 61 חברים ציוניים בקואליציה, רע"ם תוכל להצטרף אליה ● נתניהו תקף את אמסלם ואמר שרע"ם היא מפלגה אנטישמית; בתגובה ביקר אמסלם את יושב ראש הליכוד: "מנסה לפגוע בי" ● נתניהו זומן להעיד בפני הוועדה לחקירת האסון במירון ● גנץ ייפגש, לבקשתו, עם היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה בניסיון לשכנעהּ לאשר לממשלה למנות כעת רמטכ"ל

עוד 54 עדכונים

לנוכח עדות צור, פוליטיקאי הגון בדמוקרטיה סבירה היה מתפטר

האלוף במיל. גיא צור מספר שרואיין במשך 45 דקות בידי שרה נתניהו לתפקיד מזכירו הצבאי של רה"מ.

אם זה נכון, זוהי עבירה פלילית חוזרת של הפרת אמונים לכאורה מצד הנוכל המשסה. האם היועצת המשפטית לממשלה תפעל? האם אחוזי התמיכה בנתניהו ובליכוד יצנחו? האם הפתולוגיה הזו מעניינת מישהו? לא נעצור את הנשימה.

האלוף במיל. גיא צור מספר שרואיין במשך 45 דקות בידי שרה נתניהו לתפקיד מזכירו הצבאי של רה"מ – עבירה פלילית חוזרת של הפרת אמונים. האם היועמש"ית תפעל? האם התמיכה בליכוד תצנח? לא נעצור את הנשימה

רק הגילוי הזה – בלי המכלול העצום של אלפי הפתולוגיות מהן נאלצנו לסבול – אמור להניב פרידה מהחיים הפוליטיים של כל מנהיג או איש ציבור במדינות דמוקרטיות סבירות. ודאי של מועמד לראש הממשלה. אדם בעל הגינות מינימלית היה מניח את המפתחות על השולחן.

מדינות דמוקרטיות סבירות אמרנו. אדם בעל הגינות מינימלית אמרנו.

אך ישראל לא אמרנו. כי אין דמוקרטיה ששוללת אזרחות ופוגעת בזכויות אדם של מיליונים הנתונים לשליטתה ומקיימת שתי מערכות חוק לפי מוצא אתני. לא קיימת חיה כזו. ואין גרם של הגינות בנתניהו שריסק ועלול לסיים את מלאכת הריסוק של ההיבטים הליברל-דמוקרטיים שעדיין נותרו כאן.

וגם עדותו ביום 20 ביולי בוועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון – שכמובן תהיה מביכה, חלולה ומלאת כזבים – לא תגרע דבר מהתמיכה בפוליטיקאי הנורא הזה.

אמרנו מדינות דמוקרטיות סבירות ואדם בעל הגינות מינימלית. אך אין דמוקרטיה שפוגעת בזכויות אדם של מיליונים תחת שליטתה ומקיימת שתי מערכות חוק לפי מוצא אתני, ואין גרם של הגינות בנתניהו

ריקבון. מק וריקבון. ופתולוגיה.

עורך דין דניאל חקלאי הוא בעל משרד עריכת דין שמתמחה בייצוג בתחומי המשפט הפלילי, עבירות הצווארון הלבן, ועדות החקירה, הדין המשמעתי ולשון הרע. בן 46. נשוי ואב לשני בנים. פרסם מאמרים וכן סיפורים קצרים בכתבי עת דיגיטליים. אוהב מאד ספרות, קולנוע ומוזיקה. מוטרד מאד מהסכנות העצומות למשטר הדמוקרטי ולזכויות האדם והאזרח. מנסה לחשוב כיצד למקם את המשפט החוקתי ואת המשפט הפלילי בהקשרים סוציולוגיים, תרבותיים, פוליטיים, היסטוריים ופסיכולוגיים.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 233 מילים ו-1 תגובות

סעודיה מנסה לשנות תדמית על חשבון ליגת הגולף האמריקאית

תמורת מענקי חתימה שמנים ופרסים בסכומים דמיוניים, גם שחקני הגולף הטובים בעולם מוכנים להתעלם מרצח מתנגדי משטר, דיכוי להט"בק והוצאות המוניות להורג בסעודיה ● ליגת הגולף הסעודית מאיימת להרוס את הסבב העולמי ולהפוך לאירוע ה"ספורטווש" הגדול של התקופה האחרונה

עוד 3,169 מילים

בעקבות הכסף הגדול

כולם מכירים אותו בתור מייסד אפליקציית המסרים המיידים, אבל יאן קום הוא גם נדבן שתורם עשרות מיליונים לארגונים יהודיים ● היקף התרומות העצום מאפשר לו להשפיע ישירות על הקהילות היהודיות ולהמשיך במסורת הפילנתרופית של יוצאי בריה"מ לשעבר ● "לציבור היהודי צריך להיות אכפת משום שהוא יכול לעצב ולקבוע סדרי עדיפות בקהילה"

עוד 1,990 מילים

למקרה שפיספסת

בישראל עלולים לאמץ את השיטה הרפובליקאית לחיסול הליברליות

ההשלכות בעקבות ביטול פסק הדין רו נגד וייד יהיו עצומות ● בישראל, המאבק למינוי שופטים שמרנים עלול להחריף ולהשפיע על אזרחים רבים ● במקביל, שיח הזכויות חייב להשתנות ולעסוק גם בשימור הישגים ● הפערים האידאולוגיים מפצלים את ארה"ב באופן חסר תקדים לשתי "אמריקות" שונות ● פרשנות

עוד 1,119 מילים

אדרבא, שעניין ההפלות יהיה פוליטי

אז מסתבר ששופטי בית המשפט העליון האמריקאי הטעו את הסנאט, כאשר בתור מועמדים הבטיחו לא לבטל את הזכות להפלות. גם שמרנים וגם שקרנים? מזעזע!

אבל אם נשים בצד את הרגש, אפשר לראות את ביטול הפסיקה מ-1972 הידועה בשם "רו נגד ווייד" (אשר קבעה שהחוקה מגנה על זכות האישה לבצע הפלה) כך: השמרנים טוענים שאין זכות חוקתית להפלות, ושהנושא הוא פוליטי.

אפשר לראות את ביטול הפסיקה מ-1972 הידועה בשם "רו נגד ווייד" (שקבעה כי החוקה מגנה על זכות האישה לבצע הפלה) כך: השמרנים טוענים שאין זכות חוקתית להפלות, והנושא הוא פוליטי

למרות שטיעון זה בא מבית מדרשם הקודח של הרפובליקאים, הוא לא בהכרח מטורף, והוא גם מספק לדמוקרטים פתח לא רע לבחירות אמצע הקדנציה בנובמבר.

הרעיון שהזכות להפלה לא מעוגן בחוקה הוא הרבה פחות מטורף, למשל, מההתעקשות שלכל טמבל כן יש זכות חוקתית לשאת תת-מקלע בקניון השכונתי (ולאחרונה בית המשפט שוב תמך בגרסה זו). אינני משפטן, אבל אני יודע לעשות חיפוש, ולא מצאתי את המילה הפלות בחוקה. כל השאר זה פרשנות.

במהלך חצי המאה האחרונה הסוגייה עוותה לחלוטין על ידי כל הצדדים, כולל ליברלים שמתעקשים שההתנגדות להפלות היא סוג של קונספירציה לשעבד נשים ולשלול מהן זכויות על גופן באופן כללי. הם מתעקשים לקרוא לעמדתם "הזכות לבחור" כאילו שמדובר בטעמים של גלידה, ולא מעיזים לומר את האמת: הם תומכים בזכות לבצע הפלות – קרי בהפלות.

ריבונו של עולם, קראו לילד בשמו! הציבור מזהה בהיסוס כזה חולשה – בארה"ב כמו בארץ בנושאים אחרים – וככה זה נגמר.

אני מאמין לשמרנים שהם באמת ובתמים רואים בהפלה סוג של רצח, או למצער הריגה. אני לא מסכים עם הדעה הזו, אבל אני גם חושב שלמילים יש משמעות ושעדיף לדייק. לכן אני לא "תומך בבחירה" – אני תומך בזכות לבצע הפלות (גם עד שלב מאוחר למדי בהריון).

אני מאמין לשמרנים שהם באמת רואים בהפלה סוג של רצח או הריגה. אני לא מסכים עם דעה זו, אבל גם חושב שלמילים יש משמעות ושעדיף לדייק. לכן אני לא "תומך בבחירה" – אני תומך בזכות לבצע הפלות

וכן, אני מודה שיש כאן סוגיה מוסרית לא פתורה וכנראה לא פתירה. אינני  לגמרי בטוח שזו לא הריגה; אבל אני מסיק שגם אם כן זה עדיף על להכריח אישה לשאת עובר שאיננה רוצה בו עד הלידה.

אם אתה רואה בזה רצח אז יש להניח, בהקשר האמריקאי, שאתה גם תומך בעונש מוות – שהוא גם כן רצח. החיים לא מושלמים, וגם המוות לא, ואין בחירות קלות, וכולנו צריכים להירגע.

זה לא כל כך מוזר, אם כך, להסיק שהמחלוקת בין נקודת המבט שלי לבין זו שמתנגדת להפלות היא באמת פוליטית יותר מאשר משפטית. החלטת בית המשפט העליון משנת 1972 הייתה סובייקטיבית כמו זו שביטלה אותה בסוף השבוע שעבר. "רו" סיפקה פשוט דרך נוחה להבטיח את הזכות להפלות תוך עקיפת הפוליטיקאים, שבארה"ב הם חכמים עוד פחות ממקביליהם הישראלים.

נראה שהרפובליקאים מעדיפים כעת שבתי המחוקקים במדינות השונות הם שיחליטו בעניין הפלות. זה, שוב, לא לגמרי בלתי הגיוני. אבל יש בזה גם משהו אנטי-לאומי, כאילו שארה"ב איננה מדינה אלא סתם אוסף של טריטוריות אוטונומיות; רפובליקאים רבים באמת גורסים כך. אם הימין בארץ (שטוען שהוא המחנה הלאומי) הוא בפועל המחנה הדו-לאומי, הימין בארה"ב הוא המחנה הרב-לאומי. שם כמו כאן הם לא מבינים עד הסוף את המהות של עצמם; בלבול שאינו מודע לבלבולו.

מי שבאמת מאמין בארה"ב כמדינה יכול לטעון שחקיקה פדרלית היא זו שצריכה לתת להפלות את הכיסוי הנדרש. וזו אכן עמדתי.

כך או כך, זה בסדר גמור. רוצים שהנושא יהיה פוליטי? אז אדרבא, שיהיה פוליטי ועוד איך. הזעם על כך שמחצית המדינות עומדות לאסור על הפלות אכן צריך להבהיר לאזרחים (שחלקם הניכר עצלנים מבחינה אינטלקטואלית) שלהצבעות שלהם (וגם להימנעות) יש השלכות. זה צריך לדרבן החלטות פוליטיות המבוססות על הבנה בוגרת של סיבה ומסובב (שם כמו בישראל; רוצים איראן ישראלית וסוף למדינה היהודית? תצביעו לימין!)

נראה שהרפובליקאים מעדיפים כעת שבתי המחוקקים במדינות השונות יחליטו בעניין הפלות. זה לא בלתי הגיוני. אבל יש בזה גם משהו אנטי-לאומי, כאילו שארה"ב אינה מדינה אלא אוסף טריטוריות

סקרים מראים שרוב עצום בקרב האמריקאים לא רצה בביטול פסיקת רו ונבעת מאיסורים על הפלות. עד היום היה קשה לרתום את הרוב הזה, בין היתר בגלל שהם היו שאננים. הרי כמועמד לכס המשפט ברט קוואנו אמר לסנאט שרו מהווה תקדים חשוב מאוד. האמינו לו. עכשיו יש להגיש חשבון.

אין סיבה להתייאש ואין סיבה לפחד מהבחירות. כזכור, בארה"ב יש כל שנתיים בחירות לכל בית נבחרים ולשליש מהסנאט. צריך להזכיר לבוחרים שדעותיהם לא יתאימו באופן מושלם לאף מפלגה פוליטית; יש לבחור בהתאמה המרבית ולתעדף נושאים. עבור אמריקאים שאכפת להם מביזיון ההפלות, סביר מאוד שהזכות להפלות תהפוך לנושא המרכזי בבחירות באמצע הקדנציה.

זאת ועוד: מי שתומך בזכות להפלות כנראה גם שייך לרוב שתומך במגוון נושאים חברתיים ליברליים כולל גישה רחבה יותר לשירותי בריאות ובקרה הדוקה יותר על נשק. בנושא אחרון זה, שימו לב שאפילו החקיקה המינימלית שהתקבלה בסנאט בימים האחרונים זכתה להתנגדות של 70% מהסנאטורים הרפובליקאים – כלומר 35 מהם. מלבד קומץ שדרך נס הצטרפו ל-50 הדמוקרטים כדי להעביר את החקיקה, רוב הרפובליקאים לא התרשמו ממעשי הטבח והזוועה שהאמריקאים חווים מדי שבוע.

העמדות הרפובליקאיות בנושאים שלעיל, בתוספת התנגדותם לצעדים נגד שינויי האקלים, עם בונוס בצורת הסכנה הברורה שהם ומנהיגם דונלד טראמפ מהווים לדמוקרטיה, אמורים להוציא את הבוחרים לקלפיות.

תמיכה ברפובליקאים (במיוחד כאשר לכל מדינונת שמרנית יש את אותם שני סנאטורים כמו שיש לקליפורניה וניו יורק הליברליות) מובילה לבית משפט עליון שמנותק מהמציאות, מהתקופה ומהעם.

העמדות הרפובליקאיות בנושאים כהפלות ונשק, בתוספת התנגדותם לצעדים נגד שינויי האקלים, עם בונוס בצורת הסכנה שהם ומנהיגם טראמפ מהווים לדמוקרטיה, אמורים להוציא את הבוחרים לקלפיות

בסוף הציבור צריך להבין את זה. אחרת, ואין דרך לומר את זה באופן מנומס, מגיע לו לסבול.

דן פרי שירת כעורך ראשי של סוכנות אי-פי במזה"ת (מבסיסו בקהיר) לאחר תפקידים דומים באירופה, אפריקה והאיים הקריביים. שימש כיו"ר התאחדות עתונאי החוץ בישראל. איש היי טק ויזמות בעבר ובהווה. עקבו אחריו ב: https://twitter.com/perry_dan

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 865 מילים
עודכן אתמול

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

ביטול רו נגד וייד: השונה והדומה בין העליון בארה"ב ובישראל

עוד מוקדם לסכם את שלל ההיבטים וההשלכות של פסק דין בית המשפט העליון, שביטל ביום שישי ברוב של שישה נגד שלושה את הזכות החוקתית להפלות ● עם זאת, ניתן להצביע כבר עכשיו על שתי מסקנות: להבדיל מישראל, הפסיקה בארה"ב היא סוף פסוק - אך ניצנים של אותו חוסר הגינות אינטלקטואלית שנחשף בהחלטת העליון האמריקאי, ניתן למצוא גם בפסקי דין של העליון בישראל ● פרשנות

עוד 1,288 מילים

בנט: נשכבתי על הגדר עבור עם ישראל, פוחד שנאבד את המדינה

בנט אמר כי טרם החליט אם לרוץ בבחירות הבאות ● ליברמן אמר כי לא יתמוך בנתניהו בשום מצב וכי הוא ״ממליץ לימינה להפסיק עם תסמונת האישה המוכה״ ● ח״כ אלי כהן: מעריך שנשיג יותר מ-61 מנדטים ● האיחוד האירופי: שיחות הגרעין בין איראן למערב יתחדשו בימים הקרובים ● גורם בארה״ב: מוכנים לחזור ליישום מלא של ההסכם מ-2015 ● מחר תושבת התחבורה הציבורית לשלוש שעות

עוד 10 עדכונים

לראשונה מאז הרצח של העיתונאי הסעודי ג'מאל ח'אשוקג'י, יורש העצר מוחמד בן סלמאן התקבל השבוע באנקרה בכבוד מלכים ● לבנון: אחרי הבחירות, לפני הסערה ● ראש הממשלה המצרי במסר לבני עמו: אם אין לחם, "תתנהלו בחוכמה" ● והשבוע לפני 19 שנים, ארה"ב בנתה בעיראק צבא חדש ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 985 מילים
הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

עוד עיוות קטן שיימשך בחסות הטרלול הפוליטי הגדול

הכאוס הפוליטי תוקע את הצעת החוק שנועדה להקטין את הקנס השערורייתי שניתן למי שלא מתקף את הרב-קו ● המשרד להגנת הסביבה חסר אונים מול כי"ל והפגיעה בצאלים ● תושבי הקטמונים הצילו עץ ארז עתיק ● "הווה" של דרור בורשטיין עושה חשק ללכת קצת לאיבוד בטבע ● והאכיפה כלפי רוכבי הקורקינטים והאופניים החשמליים חייבת להתחיל מסימון ברור של כיווני הנסיעה

עוד 1,541 מילים

הקצין השנוא באמריקה

איש לא רצה לשרת לצד האדמירל היהודי היימן ריקובר ● אופיו הקשוח והלא מתפשר הפך אותו לדמות שנויה במחלוקת אך גם לאדם שהנשיא קרטר כינה "המהנדס הגדול ביותר אי פעם" ● הסופר מארק וורטמן מגולל את הסיפור הלא ייאמן של אבי הצוללת הגרעינית ומספר בריאיון לזמן ישראל: "היו אנשים שהוא פשוט התעלל בהם, אין לזה מילה אחרת"

עוד 1,333 מילים
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
הַחֲמִישִׁית 137

האזנה מודרכת לסימפוניה החמישית לקמפיין ותזמורת מאת לודוויג ואן נתניהו

עוד 1,073 מילים

קריב הצהיר כי יקיים דיון בראשון על הצעות החוק לפיזור הכנסת וחוק הנאשם - אך לוועדה שלו אין כל סמכות לעשות זאת, ומדובר בניסיון פוליטי להפעיל לחץ על ניר אורבך, יו"ר ועדת הכנסת האמונה על הטיפול בהצעות החוק הללו ● אין למעשה מניעה משפטית למנות רמטכ"ל, וגם בג"ץ יאשר מינוי כזה ● וגם: פסק הדין נגד סנ"צ גואטה הוא סנונית ראשונה וחשובה במאבק באלימות המשטרתית

עוד 1,204 מילים

הדילמה של יולי אדלשטיין

אדלשטיין הודיע לפני שנה שיתמודד מול נתניהו על ראשות הליכוד - אולם התקופה הייתה אחרת וכיום נתניהו בשיא כוחו ● בקרבתו של אדלשטיין חלוקים מה יגרום לו פחות נזק - להפסיד בגדול או לא להתמודד בכלל ● גורמים בפלג הירושלמי החרדי מקימים מפלגה חדשה שתרוץ בבחירות ● וגם: משלחת לפיד באנקרה המשיכה את הדיונים עם הטורקים על החזרת כתובת השילוח ● פרשנות

עוד 609 מילים

דיווח: גנץ וסער בוחנים את האפשרות לרוץ ביחד בבחירות

דרמה בארה"ב: ביהמ"ש העליון ביטל את הזכות להפלות; מיכאלי: שלטון חשוך ושונא נשים ● האו"ם: שירין אבו עאקלה נהרגה מירי צה"ל; גנץ: תחקיר חסר אחיזה במציאות; צה"ל: מציעים לפלסטינים להעביר את הקליע ● בנט: "עוד לא החלטתי אם אני רץ בבחירות" ● שקד: אפסו הסיכויים לממשלה חליפית – הולכים לבחירות ● המלחמה באוקראינה: רוסיה השלימה את כיבוש לוהנסק

עוד 37 עדכונים

האפיפיור שוחח עם היטלר, סייע למוסוליני וידע על השואה

פיוס ה־12 נמנע לצאת באופן פומבי נגד הנאצים ונגד ההשמדה השיטתית ● ההיסטוריון דיוויד קרצר חושף בספרו החדש חומרי ארכיון שמוכיחים את "אדישות" הוותיקן ביחס לרצח העם היהודי ● בריאיון לזמן ישראל הוא מסביר: "ההיסטוריה האנטישמית של הכנסייה – וחוסר הגינוי של האפיפיור – תרמו להצדקת הקמפיינים האנטי־יהודיים"

עוד 847 מילים
סגירה
בחזרה לכתבה